Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane polegających na wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej w obiektach Centralnej Ciepłowni i pomieszczeniach węzłów własnych ZEC w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 27.06.2017r. o godzinie 12:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2017r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (dokumentacje techniczne, SIWZ, formularz ofertowy oraz Istotne Postanowienia Umowy) dostępne do pobrania poniżej w załączniku.