• Witamy w Strefie Klienta
    Witamy w Strefie Klienta

 

Szanowni Państwo – Odbiorcy ciepła systemowego z Zakładu Energetyki Cieplnej
w Wołominie Sp. z o.o. Poniżej przekazujemy ważną informację.

Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859) zostały wprowadzone zmiany do Ustawy z dnia 15 września 2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772, 1693 i 2760)  dotyczące maksymalnej ceny dostawy ciepła oraz średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Ceny i stawki opłat za ciepło stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022r., nie będą mogły przekroczyć cen i stawek opłat powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022r. o 46% w okresie od 01.07.2024r. do 31.12.2024r. oraz o 52 % w okresie od 01.01.2025r. do 30.06.2025r.

Jednocześnie obowiązująca do 30 czerwca 2024r. średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą stosowana w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi w wysokości 103,82 zł/GJ netto, w okresie od 01.07.2024r. do 31.12.2024r. będzie wynosić 119,39 zł/GJ netto a w okresie od 01.01.2025r. do 30.06.2025r. będzie wynosić 134,97 zł/GJ netto.

W związku z tym od dnia 01.07.2024r. ceny jednostkowe: za zamówioną moc cieplną, nośnika ciepła i stawki opłaty za ciepło obliczone na podstawie w/w Ustawy, w wysokości odpowiadającej średniej cenie ciepła z rekompensatą dla  Odbiorców o których mowa w Art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023r. poz. 1772, 1693 i 2760) kształtowałyby się następująco:

1. Cena ciepła z rekompensatą 102,87 zł/GJ netto

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 8.283,88 zł/MW netto

3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 26,17 zł/m3 netto

Zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą dla ciepła stosowaną w rozliczeniach z Odbiorcami od dnia 23.11.2023r., ceny jednostkowe: za zamówioną moc cieplną, nośnika ciepła i stawki opłaty za ciepło bez rekompensaty kształtują się następująco:

1. Cena ciepła 99,23 zł/GJ netto

2. Cena za zamówioną moc cieplną 7.990,88 zł/MW netto

3. Cena nośnika ciepła 25,24 zł/m3 netto

           

Z powyższego wynika, że ceny i stawki w aktualnie obowiązującej taryfie dla ciepła są niższe niż ceny i stawki obliczone na podstawie w/w Ustawy, które miałyby obowiązywać od 1 lipca 2024r.

Wobec powyższego od dnia 01.07.2024r. ZEC w Wołominie Sp. z o.o.  w rozliczeniach
z  Odbiorcami ciepła o których mowa w Art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw będzie stosować cenę najniższą czyli ceny i stawki wynikające z aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2023r.

Ceny ciepła z rekompensatą stosowane od dnia 23.11.2023r.

L.p. Rodzaj ceny Jednostka miary Wysokość ceny
lub stawki opłat (*)
1 Cena za zamówioną moc cieplną 
za rok [zł/MW] 86 440,56 zł
rata za miesiąc [zł/MW] 7 203,38 zł
2 Cena ciepła [zł/GJ] 89,45 zł
3 Cena nośnika ciepła [zł/m3] 22,75 zł

 

(*) – ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny ciepła z rekompensatą stosowane w okresie 01.10.2022 r. – 14.10.2022 r.

  Rodzaj ceny Jednostka miary Wysokość ceny lub stawki opłat (*)
1

Cena za zamówioną moc cieplną
za rok
rata za miesiąc


[zł/MW]


106 264,44
8 855,37

2 Cena ciepła [zł/GJ] 82,38
3 Cena nośnika ciepła [zł/m3] 19,47

 

Ceny ciepła z rekompensatą stosowane od dnia 15.10.2022 r. 

  Rodzaj ceny Jednostka miary Wysokość ceny lub stawki opłat (*)
1

Cena za zamówioną moc cieplną
za rok
rata za miesiąc


[zł/MW]


75 961,56
6 330,13

2 Cena ciepła [zł/GJ] 88,49
3 Cena nośnika ciepła [zł/m3] 15,79

 

(*) - ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119