• Witamy w Strefie Klienta
    Witamy w Strefie Klienta

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W ZAKŁADZIE ENERGETYKI CIEPLNEJ W WOŁOMINIE SP. Z O.O., 05-200 WOŁOMIN, UL. SZOSA JODOWSKA 49 (ZWANEGO ZEC WOŁOMIN).

Zasady opracowano w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz wytyczne nr 260 Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie przejrzystości realizacji rozporządzenia 2016/679.

ZEC Wołomin zapewnia realizację praw osób fizycznych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), tj.:
- prawa do dostępu do danych, w tym prawo do otrzymania kopii danych -art. 15,
- prawa do sprostowania danych - art. 16,
- prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - art. 17,
- prawa do ograniczenia przetwarzania - art. 18,
- prawo do przenoszenia danych - art. 20,
- prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - art. 21.

ZEC Wołomin rozpatruje Państwa prawa, o których mowa powyżej dane z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.

Realizacja Państwa praw następuje po przeprowadzeniu przez pracowników ZEC Wołomin analizy posiadanych danych oraz merytorycznych przesłanek zawartych w RODO jak i w innych obowiązujących przepisach prawa.

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PAŃSTWA PRAW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH.

Prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO) polega na tym, że mogą Państwo wystąpić do ZEC Wołomin, jakie dane dotyczące Państwa osoby są przetwarzane, jak również uzyskać informacje w zakresie
wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO tj. jaki jest cel przetwarzania, jaki jest okres przechowywania, informacje o kategoriach odbiorców danych, informacje o przysługujących prawach w stosunku do administratora danych tj.
Prezesa ZEC Wołomin. Mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o swoich danych osobowych) we wskazanej przez Państwa formie.

Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO) polega na tym, że mogą Państwo wystąpić do administratora danych tj. Prezesa ZEC Wołomin o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie,
z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania. Prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub
uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa - np. tryb sprostowania błędów i omyłek rozstrzygnięć określony w kodeksie postępowania administracyjnego.

Prawo do usunięcia Państwa danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – w ramach tego uprawnienia mogą Państwo wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności
wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
-  wycofaliście Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania (mają Państwo prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych);
- wnosicie Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
-  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych tj. Prezes ZEC Wołomin;
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO) polega na konieczności ograniczenia przez administratora tj. Prezesa ZEC Wołomin przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, można z niego
skorzystać w oparciu o przesłanki określone w art. 18 ust. 1 RODO, tj.:
- w przypadku kwestionowania przez Państwa ich prawidłowości;
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenie ich wykorzystywania;
- nie potrzebujemy już Państwa danych do celów do jakich zostały pozyskiwane, ale konieczność ich posiadania wynika z ustalenia, dochodzenia lub ochrony Państwa roszczeń;
-  wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) polega na tym, iż mogą Państwo zażądać, by dane osobowe, które zostały przez Państwa dostarczone, zostały przesłane przez administratora (Prezesa ZEC Wołomin) bezpośrednio
innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe oraz macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyliście do ZEC Wołomin. Z uprawnienia tego mogą Państwo skorzystać, jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody lub w celu wykonania zawartej z Państwem umowy
oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej). Realizacja tego prawa jest ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO) polega na zakazie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do
przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Uprawnienie to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności przetwarzania Państwa danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

 

W JAKI SPOSÓB REALZIZUJEMY PAŃSTWA UPRAWNIENIA

1. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej, prosimy o zastosowanie jednego z poniższych sposobów:
a. sposób tradycyjny - składają Państwo wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w kancelarii ZEC Wołomin lub przesyłają go Państwo za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie sp. z o.o., 05-200 Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49
b. ustnie - możecie złożyć Państwo swój wniosek bezpośrednio w ZEC Wołomin, gdzie Nasz pracownik poprosi Państwa - w celu weryfikacji tożsamości - o okazanie dokumentów np. dowodu osobistego
i poinstruuje, jak wypełnić wniosek.
2. Z uwagi na konieczność weryfikacji tożsamości osoby oraz przeciwdziałaniom związanym z potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa praw i wolności osób nie realizujemy uprawnień zgłaszanych drogą telefoniczną.
Przy weryfikacji Państwa osoby mamy na uwadze to, jaką szkodę mogłoby wyrządzić Państwu, jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa, zostałby przekazane na wniosek osoby, która się pod Was podszyła. Dlatego szczególnie ważne jest dla Nas weryfikowanie tożsamości w przypadku wniosków, których realizacja mogłaby naruszyć prawa lub wolności i narazić Państwa na straty np. wniosek o kopię wszystkich danych przetwarzanych przez ZEC Wołomin. Prosimy zatem o wyrozumiałość przy weryfikacji i sprawdzania Państwa danych.
3. Zgłoszenie żądania w zakresie realizacji Państwa praw realizujemy według wniosku dostępnego na stronie ZEC Wołomin.

 

W JAKIE SPOSÓB I W JAKIM TERMINIE REALZIAUJEMY PAŃSTWA UPRAWNIENIA

1. Rozpatrując Państwa żądanie dokładamy najwyższej staranności, aby udzielona prze Nas informacja spełniała zasady i terminy określone w art. 12 RODO, tj. udzielamy Państwu informacji o działaniach podjętych w związku
z Państwa żądaniem i w zależności od okoliczności:
a. informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji możemy udzielić ustnie, ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą;
b. ułatwiamy (nie utrudniamy) osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw przysługujących jej na mocy art. 15–22, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nie może zidentyfikować osoby, której dane dotyczą;
c. odpowiedzi udzielamy bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w przeciągu miesiąca od daty wpływu wniosku. Możemy przedłużyć termin odpowiedzi do dwóch miesięcy w przypadku skomplikowania sprawy. W takim przypadku zostaniecie Państwo poinformowani z podaniem przyczyny opóźnienia;
d. w sytuacji doręczenia przez operatora pocztowego, danych w formie elektronicznej (nagranym na nośniku USB lub CD) dane są zaszyfrowane, a hasło jest przesyłane do Państwa w osobnej wiadomości lub przesyłane sms-em na podany przez Państwa numer telefonu;
e. w wiadomości przesyłanej na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej, załączony plik z danymi jest szyfrowany, a hasło jest przesyłane do Państwa w osobnej wiadomości lub sms-em na podany przez Państwa numer telefonu.

 

JAKIE OPŁATY ZWIĄZANE SĄ Z REALIZACJĄ PAŃSTWA WNIOSKÓW?

1. Informacje podawane Państwu w oparciu o przepisy art. 15-22 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez Prezesa ZEC Wołomin w związku z realizacją Państwa uprawnień są wolne od opłat.
2. Jeżeli okaże się jednak, że Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności, że względu na swój ustawiczny charakter, Prezes ZEC Wołomin ma prawo do:
a. pobrania od Państwa rozsądnej opłaty, uwzględniającej administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji z Państwem lub podjęcia żądanych działań;
b. odmówić podjęcia działań w związku z Państwa żądaniem.
3. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na administratorze danych osobowych tj. Prezesie ZEC Wołomin.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119