ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Informujemy że zgłoszenia dotyczące włączenia dostaw ciepła otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, a otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

więcej ...

Witamy w Strefie Klienta

Materiały i dokumenty przeznaczone dla naszych Klientów

Podłączenia

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89   poz. 625 z późniejszymi zmianami),
 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 92) zwane dalej „rozporządzeniem przyłączeniowym”,

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194 poz. 1291), zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”, 

4. Koncesja udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 
a)Nr WCC/103/336/U/2/98/RS z dnia 25.09.1998 r. na wytwarzanie ciepła, 
b)Nr PCC/104/336/U/2/98/RS z dnia 25.09.1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

 

Warunki przyłączenia:


1. Przyłączenie Podmiotu do sieci cieplnej następuje na podstawie zawartej przez strony umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Dostawcę, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

2. Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia może wystąpić każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje podlegające przyłączeniu. 

3. Nie posiadający tytułu prawnego, o którym mowa w punkcie 2 może wystąpić z wnioskiem o wydanie „wstępnych warunków przyłączenia”. 

4. Wzory wniosków o których mowa w pkt. 2 i 3 określa ZEC w Wołominie Sp. z o.o., dostępne są do pobrania w załączniku

5. Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia należy załączyć:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego dostarczane będzie energia cieplna,
- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

6. ZEC po sprawdzeniu kompletności wniosku określa możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Jeśli analiza planowanego przyłączenia wykaże, że istnieją zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia, to opracowywane są warunki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów, w szczególnie skomplikowanych sprawach do 60 dni, które następnie przekazuje się wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

7. ZEC zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne może odmówić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z przyczyn technicznych lub ekonomicznych.  

8. Wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz warunki przyłączenia zawierają       w szczególności postanowienia określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania  systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. nr 16 poz. 92)

9. Warunki przyłączenia obowiązują 2 lata od dnia ich wydania, a wstępne warunki przyłączenia – 1 rok.

10. Po zaakceptowaniu przez wnioskodawcę warunków przyłączenia ZEC i wnioskodawca mogą zawrzeć umowę o przyłączenie, z zastrzeżeniem pkt. 3.

11. Umowa  o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych, budowlano – montażowych oraz ich finansowania przez strony umowy, na zasadach określonych w umowie.

12. Zasady finansowania budowy przyłącza oraz węzła cieplnego w każdym przypadku są regulowane w umowie o przyłączenie, którą wnioskodawca zawiera z ZEC. W umowie ustalona jest również wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób i termin jej wniesienia.
Opłatę za przyłączenie pobiera się według stawek opłat ustalanych w taryfie dla ciepła.

13. Jeżeli umowa o przyłączenie nie stanowi inaczej, opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej pobierana jest przed rozpoczęciem budowy przyłącza. 

14. W szczególnych przypadkach decyzję o pobraniu opłaty i jej wysokości podejmuje Zarząd ZEC. W przypadku obiektów o szczytowej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 kW ZEC może nie pobierać opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

15. Warunkiem uruchomienia dostawy ciepła jest dokonanie przez ZEC protokolarnego odbioru sieci, przyłącza, węzła cieplnego lub zewnętrznej instalacji odbiorczej i zawarcie przez Odbiorcę i ZEC umowy sprzedaży ciepła.