ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na "Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o." w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

 

Termin składania ofert upływa 23.12.2019r o godz. 12:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopartach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiąjącego.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 23.12.2019r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. - Świetlica.

Materiały przetargowe(SIWZ wraz z załącznikami, Formularzo ofertowy oraz Wzór Umowy) dostępne do pobrania w załączniku.

 

2019.12.12 - Uzupełnienie nr 1

Dot. Odpowiedzi na pytanie oferenta w postępowaniu na: „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie”

Pyt.1 Proszę o interpretację zapisu w § 7 ust2 pkt4 „ 2% ceny brutto bieżącej dostawy za każde rozpoczęte 1% przekroczenia zawartości wilgoci całkowitej powyżej 15% ( przy wartości opałowej w stanie roboczej poniżej 22 000 kJ/kg) „ umowy dotyczącej przetargu na dostawy 1000 ton miału węglowego do ZEC w Wołominie
Wg. naszej interpretacji kary nie będzie jeżeli towar będzie miał kaloryczność powyżej 22 000 kJ/kg z wilgotnością powyżej 15% .Proszę o szybką odpowiedź.

Odp. Postanawiamy zmienić zapis w SIWZ rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 1 podpunkt d) na następujący:
„d) zawartość wilgoci całkowitej – max 17%”
Zmianie ulegną również pozostałe zapisy w IPU odnoszące się do tego parametru, kary będą naliczane po przekroczeniu tego parametru niezależnie od kaloryczności.

 

2019.12.18 - Uzupełnienie nr 2

Dot. Odpowiedzi na pytanie oferenta w postępowaniu na: „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie”

Pyt. Zwracam się z prośbą o wskazanie poprawnego terminu realizacji dostaw. w pkt. IV.2 SIWZ okres dostaw wyznaczony jest na dzień 10 lutego, a w par. 2 pkt. 2.1 IPU wskazana jest data realizacji dostaw na 30 stycznia.

Odp. Termin realizacji zamówienia 10 lutego 2020 roku.