Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zabudowę dodatkowego odmulacza sieciowego w Centralnej Ciepłowni w Wołominie zgodnie z projektem w branży technologicznej na podstawie Dokumentacji Technicznej DT Nr: 1/04/2017, firmy MODERN-TERM, 18-400 Łomża, ul. Rycerska 2/93 w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 29.05.2017r. o godzinie 12:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2017r. o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (dokumentacje techniczne, SIWZ, formularz ofertowy oraz Istotne Postanowienia Umowy) dostępna do pobrania poniżej w załączniku.