ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Wołomin, PKP Radzymin w 2020 roku” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 02.12.2019r. o godzinie 1300.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2019r. o godzinie 1330 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z Załącznikami, Formularz Ofertowy oraz Wzór Umowy) należy dostępne do pobrania w załączniku.

 

2019.11.26 - Uzupełnienie nr 1

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Wołomin, PKP Radzymin w 2020 roku”

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z następującymi zapytaniami/prośbą:

1. Przesunięcie terminu złożenia ostatecznej oferty na dzień 13.12.2018 r. do godziny 13:00.
Ad. 1 Termin złożenia ostatecznej oferty ustala się na dzień 10.12.2019 r. do godz. 13:00.

2. Możliwość dołączenia do formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) załącznika, który zawierać będzie szczegółowe uwarunkowania realizacji przewozów oraz projektu Umowy opracowanej na podstawie polityki handlowej obowiązującej w Spółce PKP CARGO S.A.
Ad. 2 Tak, po wcześniejszym przesłaniu IPU (wzoru Umowy) i zaakceptowaniu przez obsługę prawną ZEC.

3. Wskazanie właściwej stacji nadania, ponieważ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazana jest m. inn. stacji nadania Katowice Ligota Wujek. W wykazie odległości taryfowych PKP CARGO S.A. (WOT I) nie ma stacji Katowice Ligota Wujek, są natomiast stacje: Katowice KWK Wujek i Katowice Ligota.
Ad. 3 OK

4. Zwolnienie z wypełniania Załącznika nr 8 do SIWZ. Z uwagi na fakt, iż realizacja przewozów objętych przedmiotem zamówienia obejmuje teren całej Polski oraz dużą ilość pracowników zatrudnionych w Spółce, które będą realizowały kontrakt.

W naszej opinii wystarczającym jest złożenie oświadczenia przez upoważnionych reprezentantów Spółki Załącznik nr 7 do SIWZ. Niezależnie od powyższych
argumentów zwracamy uwagę, że z punktu widzenia Ustawy o ochronie danych osobowych i wchodzącego rozporządzenia RODO przekazanie imiennej listy pracowników oraz dokumentów, o których mowa naruszałoby przepisy tych aktów prawnych, a ewentualne dostosowanie się do nich wymagałoby uzyskania zgody każdego z zainteresowanych, która wcale ze względu na charakter dobrowolności nie musiałaby zostać udzielona.
Ad. 4 Wycofujemy Załącznik Nr 8 z SIWZ.

 

2019.11.26 - Uzupełnienie nr 2

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Wołomin, PKP Radzymin w 2020 roku”

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z następującym zapytaniem:

1. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pn. "Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Wołomin, PKP Radzymin w 2020 roku" zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy dopuszczalna byłaby realizacja zamówienia przesyłkami o wielkości innej niż podana
w SIWZ, np. o masie netto ok. 2000 ton?

Ad. 1 Z uwagi na uzgodniony harmonogram ilościowy dostaw miału węglowego z Polską Grupa Górniczą nie ma możliwości zmiany masy dostawy i wynosi ona około 2 350t