Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu na „Zakup i dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”

1. Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ, w szczególności formularza ofertowego oraz oświadczeń, w wersji edytowalnej.
Ad. 1 Dokumentacja postępowania do wypełnienia przez wykonawców zostanie udostępniona w terminie do 3 dni od daty opublikowania niniejszego pisma.

2. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dokona wykupu przedmiotu leasingu po terminowym zakończeniu umowy leasingu i zapłacie wszystkich należności wynikających z umowy leasingu.
Ad. 2 Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Prosimy o potwierdzenie, że opłata za wykup zostanie uiszczona do ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu, przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży lub wystawieniem faktury przenoszącej własność pojazdu z Wykonawcy (leasingodawcy) na Zamawiającego. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży lub wystawienie faktury przenoszącej własność pojazdu z Wykonawcy (leasingodawcy) na Zamawiającego będzie mogło zostać dokonane po zakończeniu ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadała będzie płatność ostatniej raty leasingowej i zapłacie wszelkich należności wynikających z Umowy Leasingu, w tym opłaty za wykup. Umowa kupna – sprzedaży lub faktura przenosząca własność pojazdu zostanie zawarta/wystawiona do 30 dni licząc od daty upływu okresu leasingu (ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu).
Ad. 3 Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

4.Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści osobne płatności za raty i ubezpieczenie? Wykonawca/Finansujący nie może wliczyć kosztu ubezpieczenia do comiesięcznej raty leasingowej. Wynika to z przepisów mówiących o tym, że ubezpieczenia nie są objęte podatkiem VAT. Z tego względu, Wykonawca/Finansujący wystawi raz w miesiącu fakturę za ratę (z wliczonym podatkiem VAT) oraz raz w miesiącu notę ubezpieczeniową bez (VATu). Oba dokumenty będą wystawiane w tym samym terminie.
Ad.4 Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. Prosimy o informację czy Zamawiający ustanowi zabezpieczenie na rzecz Finansującego/Wykonawcy np. w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub zabezpieczenie w innej formie i jakiej?
Ad. 5 Zamawiający dopuszcza jako formę zabezpieczenia weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wykonania czynności na wniosek Zamawiającego lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ureguluje opłaty wynikające z Tabeli Prowizji i Opłat oraz Umowy leasingu obowiązujących u Wykonawcy/Finansującego.
Ad. 6 Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

7. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza otrzymanie faktur w formie elektronicznej?
Ad. 7 Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, by gwarancja na Przedmiot Zamówienia została udzielona przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia oraz przez niego wykonywana? Finansujący wyjaśnia przy tym, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy wyłącznie usługi finansowania inwestycji gospodarczych swoich Klientów, nie prowadzi produkcji rzeczy na potrzeby świadczonych usług leasingu oraz nie świadczy usług związanych z ich serwisem lub naprawą.
W przedmiotowym postępowaniu, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na niniejszy wniosek, Wykonawca zamierza zawrzeć umowę konsorcjum lub podwykonawstwa ze Sprzedawcą Przedmiotu Zamówienia. Sprzedawca udzieli gwarancji w zakresie co najmniej odpowiadającym wymaganiom wynikającym z SiWZ oraz będzie wykonywał wszelkie czynności związane
z serwisem.
Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Wykonawcę własności Przedmiotu Zamówienia na potrzeby wykonania umowy leasingu, na Zamawiającego przejdą wszelkie uprawnienia wynikające z tytułu wad rzeczy, w szczególności prawa z gwarancji, wobec czego zgoda Zamawiającego na wnioski objęte niniejszym pismem Wykonawcy w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe wymagania opisane w specyfikacji przedmiotowego zamówienia w zakresie gwarancji.
Ad. 8 Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

9. Prosimy o informację, czy Zamawiający zaakceptuje płatność opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Leasingu?
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby faktura na opłatę wstępną została wystawiona niezwłocznie po dokonaniu zapłaty opłaty wstępnej?
Ad. 9 Zamawiający nie akceptuje płatności opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Leasingu. Zamawiający dopuszcza natomiast aby faktura na opłatę wstępną została wystawiona niezwłocznie po dokonaniu zapłaty opłaty wstępnej

10. Z uwagi na znaczną wartość umowy leasingu, tym samym z uwagi na konieczność dokonania analizy warunków SIWZ oraz uzyskania przez Wykonawcę/Finansującego zgód korporacyjnych na złożenie oferty przetargowej, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę terminu składania ofert na dzień 20 marca 2019r
Ad. 10 Zamawiający dokona przedłużenia terminu składania ofert do dnia 28-03-2019

11. Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania analizy finansowej Zamawiającego uprzejmie prosimy o:
a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za 2016 rok i 2017 rok wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww. sprawozdania oraz Raporty i opinie biegłego rewidenta(o ile sprawozdania podlegają badaniu),
b) przedstawienie Rachunku wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres sprawozdawczy oraz aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych i pozabilansowych (w tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenia/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę).
Ad. 11 Dokumenty o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcom na ich wniosek w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku. Zamawiający zastrzega iż przed udostępnieniem dokumentów Wykonawca zobowiąże się do podpisania klauzuli o zachowaniu poufności, o treści wskazanej przez Zamawiającego jako załącznik do niniejszego pisma, chyba że obowiązek zachowania poufności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. Prosimy o potwierdzenie , iż wszystkie pytania odpowiedzi do nich oraz modyfikacje treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ.
Ad. 12 Zamawiający potwierdza, że wszelkie pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz jej modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

13. Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatelstwa oraz państwa urodzenia.
Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 723) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ad. 13 Tak, Zamawiający udostępni powyższe dane, o ile nie są one zawarte w dokumentach rejestrowych Zamawiającego, powszechnie dostępnych.