Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z.o.o.” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 12.03.2019 r. o godzinie 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z Załącznikami, Formularz Ofertowy oraz Wzór Umowy) dostępne do pobrania w załączniku.

 

2019.03.11 - Uzupełnienie 1

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów o przedłużenie terminu składania ofert postanawia zmienić zapis w rozdziale X pkt. 1 i 3 SIWZ na następujący:
1. Termin składania ofert upływa 28.03.2019r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

 

2019.03.12 - Uzupełnienie 2

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu na „Zakup i dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”

1. Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ, w szczególności formularza ofertowego oraz oświadczeń, w wersji edytowalnej.
Ad. 1 Dokumentacja postępowania do wypełnienia przez wykonawców zostanie udostępniona w terminie do 3 dni od daty opublikowania niniejszego pisma.

2. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dokona wykupu przedmiotu leasingu po terminowym zakończeniu umowy leasingu i zapłacie wszystkich należności wynikających z umowy leasingu.
Ad. 2 Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Prosimy o potwierdzenie, że opłata za wykup zostanie uiszczona do ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu, przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży lub wystawieniem faktury przenoszącej własność pojazdu z Wykonawcy (leasingodawcy) na Zamawiającego. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży lub wystawienie faktury przenoszącej własność pojazdu z Wykonawcy (leasingodawcy) na Zamawiającego będzie mogło zostać dokonane po zakończeniu ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadała będzie płatność ostatniej raty leasingowej i zapłacie wszelkich należności wynikających z Umowy Leasingu, w tym opłaty za wykup. Umowa kupna – sprzedaży lub faktura przenosząca własność pojazdu zostanie zawarta/wystawiona do 30 dni licząc od daty upływu okresu leasingu (ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu).
Ad. 3 Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

4.Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści osobne płatności za raty i ubezpieczenie? Wykonawca/Finansujący nie może wliczyć kosztu ubezpieczenia do comiesięcznej raty leasingowej. Wynika to z przepisów mówiących o tym, że ubezpieczenia nie są objęte podatkiem VAT. Z tego względu, Wykonawca/Finansujący wystawi raz w miesiącu fakturę za ratę (z wliczonym podatkiem VAT) oraz raz w miesiącu notę ubezpieczeniową bez (VATu). Oba dokumenty będą wystawiane w tym samym terminie.
Ad.4 Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. Prosimy o informację czy Zamawiający ustanowi zabezpieczenie na rzecz Finansującego/Wykonawcy np. w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub zabezpieczenie w innej formie i jakiej?
Ad. 5 Zamawiający dopuszcza jako formę zabezpieczenia weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wykonania czynności na wniosek Zamawiającego lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ureguluje opłaty wynikające z Tabeli Prowizji i Opłat oraz Umowy leasingu obowiązujących u Wykonawcy/Finansującego.
Ad. 6 Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

7. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza otrzymanie faktur w formie elektronicznej?
Ad. 7 Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, by gwarancja na Przedmiot Zamówienia została udzielona przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia oraz przez niego wykonywana? Finansujący wyjaśnia przy tym, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy wyłącznie usługi finansowania inwestycji gospodarczych swoich Klientów, nie prowadzi produkcji rzeczy na potrzeby świadczonych usług leasingu oraz nie świadczy usług związanych z ich serwisem lub naprawą.
W przedmiotowym postępowaniu, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na niniejszy wniosek, Wykonawca zamierza zawrzeć umowę konsorcjum lub podwykonawstwa ze Sprzedawcą Przedmiotu Zamówienia. Sprzedawca udzieli gwarancji w zakresie co najmniej odpowiadającym wymaganiom wynikającym z SiWZ oraz będzie wykonywał wszelkie czynności związane
z serwisem.
Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Wykonawcę własności Przedmiotu Zamówienia na potrzeby wykonania umowy leasingu, na Zamawiającego przejdą wszelkie uprawnienia wynikające z tytułu wad rzeczy, w szczególności prawa z gwarancji, wobec czego zgoda Zamawiającego na wnioski objęte niniejszym pismem Wykonawcy w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe wymagania opisane w specyfikacji przedmiotowego zamówienia w zakresie gwarancji.
Ad. 8 Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

9. Prosimy o informację, czy Zamawiający zaakceptuje płatność opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Leasingu?
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby faktura na opłatę wstępną została wystawiona niezwłocznie po dokonaniu zapłaty opłaty wstępnej?
Ad. 9 Zamawiający nie akceptuje płatności opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Leasingu. Zamawiający dopuszcza natomiast aby faktura na opłatę wstępną została wystawiona niezwłocznie po dokonaniu zapłaty opłaty wstępnej

10. Z uwagi na znaczną wartość umowy leasingu, tym samym z uwagi na konieczność dokonania analizy warunków SIWZ oraz uzyskania przez Wykonawcę/Finansującego zgód korporacyjnych na złożenie oferty przetargowej, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę terminu składania ofert na dzień 20 marca 2019r
Ad. 10 Zamawiający dokona przedłużenia terminu składania ofert do dnia 28-03-2019

11. Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania analizy finansowej Zamawiającego uprzejmie prosimy o:
a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za 2016 rok i 2017 rok wrazze sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww. sprawozdania oraz Raporty i opinie biegłego rewidenta(o ile sprawozdania podlegają badaniu),
b) przedstawienie Rachunku wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres sprawozdawczy oraz aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych i pozabilansowych (w tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenia/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę).
Ad. 11 Dokumenty o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcom na ich wniosek w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku. Zamawiający zastrzega iż przed udostępnieniem dokumentów Wykonawca zobowiąże się do podpisania klauzuli o zachowaniu poufności, o treści wskazanej przez Zamawiającego jako załącznik do niniejszego pisma, chyba że obowiązek zachowania poufności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. Prosimy o potwierdzenie , iż wszystkie pytania odpowiedzi do nich oraz modyfikacje treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ.
Ad. 12 Zamawiający potwierdza, że wszelkie pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz jej modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

13. Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatelstwa oraz państwa urodzenia.
Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 723) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ad. 13 Tak, Zamawiający udostępni powyższe dane, o ile nie są one zawarte w dokumentach rejestrowych Zamawiającego, powszechnie dostępnych. 

 

2019.03.27 - Uzupełnienie 3

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu na „Zakup i dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”

Pytanie 1. Prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza, aby ostateczna wartość stałego oprocentowania została ustalona w dniu płatności dokonanej przez Finansującego w oparciu o kwotowanie kontraktu IRS z systemu Reuters (stawka dla tenoru równego długości umowy leasingu publikowana na stronie serwisu Reuters „PLNIRS”), powiększone o 0,1 p.p., z dnia dokonania płatności do Dostawcy? Finansujący informuje przy tym, iż kontrakt IRS zawierany jest najwcześniej w dniu zapłaty, którego na dzień składania ofert Finansujący nie jest w stanie dokładnie wskazać. Dzięki wyżej wskazanej formule Finansujący będzie w stanie zaoferować stawkę stopy bazowej niepodwyższonej o bufor zmienności na wypadek przyszłych zmian stawek IRS.
Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

 

2019.03.28 - Uzupełnienie 4

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu na „Zakup i dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN (powyżej 4.000 EUR dla Umów walutowych), 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN (do 4.000 EUR dla umów walutowych). Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Kilka opłat pozostaje dalej poza opłatą ryczałtową – związane z ubezpieczeniami (indywidualna polisa) i niewywiązywaniem się Klienta z Umowy leasingu (płatności). Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli Umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji Umowy przez klienta, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.
Ad. 1 Koszt powyższej opłaty proszę umieścić w ofercie uwzględniając go w każdym roku udzielonego leasingu tak by Zamawiający łatwo mógł wyliczyć całkowity koszt leasingu.

Pytanie 2. W rozdziale III pkt. 6.3b) OPZ (podstawowe leasingu) Zamawiający wskazał, iż oczekuje złożenia oferty na okres 84 miesięcy (7 lat) na stopie stałej. Uprzejmie informuję, że zgodnie z naszymi procedurami jesteśmy w stanie przygotować ofertę na okres 84 miesięcy (7 lat) na stopie zmiennej lub na okres 60 miesięcy (5 lat) na stopie stałej.
Ad. 2 Zamawiający oczekuje oferty leasingu na 7 lat 84 miesiące stopa zmienna może być naliczona w oparciu o WIBOR 1M.

Pytanie 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu III pkt. 6.3d) OPZ oraz pkt. 4 IPU o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.
Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

Pytanie 4. W III pkt. 6.4.1) OPZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Wykonawca zapewnia udzielenie o gwarancji… (…)”.
Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

Pytanie 5. Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania aneksu/dodatkowych postanowień umownych, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
Ad. 5 Zamawiający dopuszcza stosowanie OWU, w zakresie nie objętym Umową i SIWZ określoną dla niniejszego postępowania. W razie sprzeczności OWU z postanowieniami Umowy określonej
w niniejszym postępowaniu pierwszeństwo winna mieć Umowa ustalona w postępowaniu.

 

2019.03.28 - Uzupełnienie 5 

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o”

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów o przedłużenie terminu składania ofert postanawia zmienić zapis w rozdziale X pkt. 1 i 3 SIWZ na następujący:
1. Termin składania ofert upływa 03.04.2019r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.