Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje że w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces barwienia wody sieciowej który ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci. W związku z powyższym ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.      czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Rozładunek i przewóz miału węglowego z rampy kolejowej PKP w Radzyminie na plac węglowy na terenie ZEC Sp. z o. o. przy ul. Szosa Jadowska 49” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 03.12.2018 r. o godzinie 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2018 r. o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z Załącznikami, Formularz Ofertowy oraz Wzór Umowy) należy pobrać poniżej z załącznika.

Załączniki:
Pobierz plik (20181116012-dokumentacja.zip)20181116012-dokumentacja.zip824 kB