Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług polegających na ochronie mienia i obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 28.06.2017r. o godzinie 12:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2017r. o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (dokumentacje techniczne, SIWZ, formularz ofertowy oraz Istotne Postanowienia Umowy) dostępne do pobrania poniżej w załączniku.


2017.06.23 - Uzupełnienie 1

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Świadczenie usług polegających na ochronie mienia i obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie informuje że wpłynęły następujące pytania od oferentów:

Pytanie :
„W związku z zapisem w rozdz. IV i możliwością przedłużenia realizacji usługi na kolejny rok proszę o informację na jakich zasadach odbywać się będzie ewentualna dalsza współpraca? Czy będą przeprowadzane negocjacje czy zawarty zostanie aneks obejmujący zmianę stawek za świadczone usługi.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza nie częściej niż raz w roku możliwość negocjacji obejmujących zmianę warunków finansowych świadczenia usługi. Podstawą do negocjacji będzie kierunek oraz poziom zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS. Zamawiający nie przewiduje zmian kwot umownych opartych na szacunkach i prognozach.

Pytanie:
„W związku z Państwa postępowaniem na Świadczenie usług polegających na ochronie mienia i obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ:
3. Dodatkowe wymagania
b) wyposażenie załóg patrolowych w obiektach chronionych ZEC Wołomin Sp. z o.o.”
Odpowiedź:
Niezbędne wyposażenie załóg patrolowych w obiektach chronionych ZEC Wołomin Sp. z o.o. obejmuje:
- jednolite i oznakowane ubranie,
- legitymację służbową,
- środki łączności (telefon komórkowy, radiotelefon)
- latarkę i gwizdek,
- apteczkę pierwszej pomocy,
- książkę pełnienia służby.