Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że wyłączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.
Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub sekretariat@zec.wolomin.pl; fax 22 787 55 84
lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.
Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Wielkanoc 2019

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1. Prosimy o przesłanie fragmentu DTR przedmiotowego kotła, która będzie zawierać ilość spalin, temperaturę spalin oraz wartość podciśnienia na wylocie z kotła (opory kotła).
Ad. 1
- ilość spalin na wylocie z kotła (dla λ = 1,6) 9,66 Nm3/s
- Maksymalna ilość spalin na wylocie z kotła 12,00Nm3/s
- Podciśnienie na wylocie z kotła 300÷500 Pa
- temperatura spalin 140oC +/-10oC

Pytanie 2. Zgodnie z PFU należy wykorzystać istniejące odpylacze wstępne typu MOS. Prosimy o podanie nazwy ich producenta oraz stawianych oporów.
Ad. 2 DTR odpylaczy wstępnych typu MOS zawiera zał. nr 1.

Pytanie 3. Zgodnie z PFU należy zamontować nowe przenośniki do transportu pyłów. Prosimy o informację czy należy odtworzyć istniejący układ przenośników (transport pyłów na taśmociąg) czy pyły odprowadzić do istniejących wanien odżużlaczy.
Ad. 3 Należy odtworzyć istniejący układ przenośników pyłów zsyp pyłów na taśmę odżużlania

Pytanie 4. Prosimy o określenie typu nowych przenośników (np. przenośnik ślimakowy korytowy typu U lub przenośnik spiralny) i preferowanego przez Państwa producenta.
Ad. 4 Wymagamy by przenośnik pyłu był rurowy ślimakowy o przekroju okrągłym (nie dopuszczamy przenośników w kształcie U) mamy pozytywne doświadczenia z przenośnikami rurowymi ślimakowymi firmy Filtropol. Dopuszczamy także innych producentów, którzy wykonują przenośniki rurowe.

Pytanie 5. Zgodnie z PFU należy rozważyć możliwość wykorzystania istniejących wentylatorów wyciągowych spalin. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące wentylatory wyciągowe spalin są regularnie serwisowane i w pełni sprawne, dzięki czemu zagwarantują prawidłową pracę kotła oraz nowej instalacji odpylania.
Ad. 5 Wentylatory są serwisowane i corocznie wykonywane są badania diagnostyczne, które kończą się protokołem potwierdzającym ich sprawność techniczną (badane są drgania, stan łożysk w zakresie od 0 do 100% wysterowania

Pytanie 6. W przypadku wentylatora produkcji Konwektor prędkość obrotowa wynosi 990 min-1. Prosimy o informację ile wynosi prędkość obrotowa w przypadku wentylatora produkcji Fawent.
Ad. 6 Prędkość obrotowa wentylatora Fawent wynosi 985 min-1

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących wentylatorów wyciągowych spalin należy zabudować dwa nowe wentylatory, gdzie każdy z nich będzie posiadał pojedynczy wlot. Czy w przypadku zabudowy dwóch nowych wentylatorów wyciągowych należy również za nimi zamontować nowe ręczne przepustnice odcinające?
Ad. 7 Oferent sam musi określić, czy jest w stanie wykorzystać istniejące wentylatory wyciągowe spalin. Stan istniejący odciągu spalin z wentylatorów zawiera zał. nr 2 i zał. nr 3. Ręczne przepustnice na kanałach spalin za wentylatorami zostaną zamontowane przez Zamawiającego.

Pytanie 8. Prosimy o określenie czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zostało odniesione do kwoty brutto czy netto.
Ad.8 Od kwoty netto.

Pytanie 9. Kanały spalin i instalację mechaniczno-workową należy zaprojektować i wykonać z blachy stalowej konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości. Prosimy o określenie gatunku stali.
Ad.9 Należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami budowy instalacji odpylania spalin z kotłów energetycznych, obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadaną wiedzą.

Pytanie 10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę na lejach zsypowych odpylacza elektrowibratorów (zamiast wymaganych obijaków elektromagnetycznych)?
Ad.10 Tak.

Pytanie 11. W SIWZ jest informacja, że wskazane jest zamontowanie czujnika wilgotności spalin przed filtrami workowymi. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli czujnik temperatury i korektę zapisu.
Ad.11 Tak

Pytanie 12. Prosimy o informację czy falownik wentylatora recyrkulacji może zostać zabudowany na poziomie palacza.
Ad.12. Tak, przy istniejących szafach falownikowych.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania należy wraz z nową instalacją odpylania dostarczyć szafę sterowniczą, a następnie zwizualizować w istniejącym systemie SCADA system sterowania układem odpylania. Prosimy o określenie preferowanego sterownika oraz producenta, typu i wielkości panelu operatorskiego umieszczonego na elewacji nowej szafy sterowniczej instalacji odpylania.
Jakie są dopuszczalne protokoły transmisji danych?
Ad. 13 Tak należy dostarczyć szafę sterowniczą stojącą , usytuowaną w bliskości szafy kotłowej, dlatego powinny one być jednakowej wysokości. Na szafie należy umieścić wszystkie manipulatory zapewniające obsługę urządzeń w trybie ręcznym i automatycznym. Panel minimum 10'' KOLOR ETHERNET MODBUS TCP/IP. Sterownik może być dowolny z rodziny sterowników programowanych narzędziem UNITY , które posiadamy i w trybie automatycznym powinien zarządzać wszystkimi elementami wykonawczymi instalacji. Sterownik powinien być skomunikowany z systemem SCADA protokołem MODBUS TCP/IP.

Pytanie 14. Prosimy o wykreślenie z SIWZ następującego zapisu: „regulacja wydajności wentylatorów pomocniczych powinna być uzależniona od stężenia pyłów w spalinach wylotowych”. Proponowana przez nas regulacja wentylatora pomocniczego jest oparta na innym rozwiązaniu (specjalnie opracowany przez nas algorytm), które zostało sprawdzone w setkach zbudowanych przez nas instalacji odpylania.
Ad.14 Zamawiający dopuszcza regulację obrotów wentylatora pomocniczego wg. algorytmu opracowanego przez Wykonawcę. Algorytm musi zapewnić dotrzymanie norm emisji Pyłu zgodnie z zapisami PFU. W takim wypadku nie ma konieczności montowania miernika poziomu stężenia pyłów.

Pytanie 15. W SIWZ jest mowa o tym, że Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis informacyjny. Prosimy o potwierdzenie, że jest to błąd pisarski i Zamawiający miał na myśli zapewnienie przez Wykonawcę w okresie gwarancji bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.
Ad.15 Tak, jest to błąd pisarski.

Pytanie 16.W SIWZ jest mowa o tym, że „Wykorzystane elementy istniejącej infrastruktury, konstrukcji i urządzeń objęte będą gwarancją na równi z pozostałymi elementami nowej instalacji odpylania”. Prosimy o zmianę powyższego zapisu na „Wykorzystane elementy istniejącej infrastruktury i konstrukcji, które będą podlegać modernizacji objęte będą gwarancją na równi z pozostałymi elementami nowej instalacji odpylania”.
Ad.16 Zamawiający akceptuję taka zmianę

Pytanie 17. Prosimy o informację czy każda z wskazanych robót w wykazie doświadczenia (zał. nr 4) ma cechować się wartością przekraczającą kwotę 1 000 000,00 PLN netto czy brutto? W SIWZ nie jest to jednoznacznie określone.
Ad.17 Netto

Pytanie 18. Zgodnie z załącznikiem nr 4 należy również przedstawić wykaz pracowników Wykonawcy. Prosimy o informację ile osób należy wymienić w opisywanym wykazie. Czy oprócz podania imion i nazwisk osób oraz danych dotyczących zrealizowanych robót zgodnie z tabelą (załącznik nr 4) należy podać jeszcze jakieś inne informacje?
Ad.18 Wypełnić zgodnie z tabelą. Wymienić od 3 do 8 pracowników wykazując że posiadają doświadczenie przy budowie instalacji odpylania.

Pytanie 19. Czy Zamawiający posiada dokumentację istniejących fundamentów odpylaczy cyklonowych oraz wentylatorów wyciągowych spalin? Jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie.
Ad.19 Zamawiający nie posiada dokumentacji istniejących fundamentów odpylaczy cyklonowych.

Pytanie 20. Czy Zamawiający posiada badania gruntu terenu objętego inwestycją? Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.
Ad.20 Zamawiający nie posiada badania gruntu objętego inwestycją

Załączniki:
Pobierz plik (20190326008-uzo1-odpowiedzi.zip)20190326008-uzo1-odpowiedzi.zip12494 kB

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Zakup i dostawa ładowarki kołowej fabrycznie nowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.” została wybrana oferta firmy:

PKO Leasing Spółka Akcyjna
Al. Marszałka Edwarda Śmiałego-Rydza 20
93-281 Łódź

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Zapytaniu Ofertowym na Wykonanie usługi legalizacji ponownej liczników ciepła w zakresie technicznym i merytorycznym zostały wybrane oferty firm:

W zakresie zadania 1 i 2:

Energa Serwis Sp. z o.o.
ul. Celna 5
07-410 Ostrołęka

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja kotła WR-25 014 nr 1 w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej i obniżeniem mocy do 19,5 MW” została wybrana oferta firmy:

Andrzej Fabisiak Zakład Remontowy Kotłów Centralnego Ogrzewania i Urządzeń Kotłowych,
02-266 Warszawa, ul. Sycowska 54

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i dostawę kompaktowych węzłów ciepłowniczych do 4 budynków przy ulicy Wileńskiej 72, 74, 76 i 78 w Wołominie w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

ELEKTROTERMEX Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Westerplatte 5,
07-410 Ostrołęka

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ na "Świadczenie usług polegających na ochronie mienia i obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.” została wybrana oferta firmy:

MAXUS Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 64/66
93-408 Łódź

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Zapytaniu Ofertowym na dostawę urządzeń automatyki do węzłów cieplnych w roku 2019 w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna
ul. Budowlana 5
10-424 Olsztyn

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na "Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wykonanie robót budowlano – montażowych przy pracach remontowych na sieci ciepłowniczej w Wołominie", zgodnie z SIWZ oraz dokumentacjami technicznymi i kosztorysami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
fax (22) 787 55 84
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117
 

Zespół Obsługi Klienta/ Dział Techniczny
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 129 i 115


Sprzedaż żużla
tel. (22) 787 55 80 wew. 112