Bieżący stan sieci ciepłowniczej

INFORMACJA O BIEŻĄCYM STANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018r.

Na podstawie § 23 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 roku nr 16, poz. 92), Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. przekazuje informację techniczną o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. eksploatuje sieć ciepłowniczą o całkowitej długości 48 948 m, w tym:
sieć kanałowa – 5 146 m, stanowiąca około 10,5% całkowitej długości sieci,
sieć preizolowana – 42 667 m, stanowiąca około 87,2% całkowitej długości sieci,
sieć napowietrzna i w budynkach - 1 125 m, stanowiąca około 2,3% całkowitej długości sieci.

Jest to sieć wysokoparametrowa, dwuprzewodowa, pracująca w systemie rozgałęźno – pierścieniowym, zasilająca indywidualne węzły cieplne na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda o temperaturze:

w sezonie zimowym parametry zmienne zależne od temperatury zewnętrznej wg tabeli regulacyjnej:
przy temperaturze: – 20°C
temperatura zasilania: + 115°C,
temperatura powrotu: + 65°C,

przy temperaturze: + 12°C i powyżej
temperatura zasilania: +70°C,
temperatura powrotu: +47°C,

w sezonie letnim parametry stałe:
temperatura zasilania: +68°C,
temperatura powrotu: +53°C,

W źródle ciepła przy ulicy Szosa Jadowska 49 realizowana jest regulacja jakościowo – ilościowa w sposób zapewniający prawidłowe wykorzystanie energii cieplnej dostarczanej do sieci oraz rozdzielenie nośnika ciepła z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych odbiorców.
Regulacja natężenia przepływu realizowana jest za pomocą pomp obiegowych z przetwornicami częstotliwości umożliwiającymi płynną regulację prędkości obrotowej i wydajności.
Regulacja temperatury wody sieciowej realizowana jest zgodnie z tabelą regulacyjną temperatur zasilania i powrotu sieci ciepłowniczej w zależności od temperatury zewnętrznej.
Przyjęty system regulacji jest konsekwencją obecności w punktach poboru ciepła (węzły cieplne) automatycznych układów regulacji sterujących ilością pobranego ciepła – dla potrzeb centralnego ogrzewania w funkcji temperatury zewnętrznej lub wewnętrznej oraz dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w funkcji temperatury zadanej. Układy regulacji zainstalowane w węzłach cieplnych sterując pracą zaworów regulacyjnych zwiększają lub zmniejszają wielkość przepływu nośnika ciepła. Przyjęty system regulacji sprzyja minimalizowaniu strat na przesyle poprzez ciągłe dostosowywanie temperatur wody sieciowej do aktualnych potrzeb oraz ogranicza do niezbędnego minimum zużycie energii elektrycznej na pompowanie wody sieciowej.

Miejska sieć ciepłownicza zasilana jest z jednego źródła ciepła zlokalizowanego w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49. Ciepłownia posiada cztery kotły, w tym dwa kotły typu WR 25 i jeden kocioł typu WR 10 opalane miałem węgla kamiennego oraz jeden kocioł KOG – 6 z palnikiem gazowo – olejowym, które charakteryzują się różną wydajnością. Pozwala to, w zależności od zapotrzebowania ciepła, na pracę źródła w zakresie nominalnym. Ponadto prowadzona jest racjonalna praca pomp obiegowych, które wyposażone są w przetwornice częstotliwości umożliwiające płynną regulację prędkości obrotowej i wydajności.

Średnioroczna sprawność przesyłania energii cieplnej wynosi około 81,3%.

Z sieci ciepłowniczej zasilane są 653 węzły cieplne.