Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług polegających na ochronie mienia i obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 28.06.2017r. o godzinie 12:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2017r. o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (dokumentacje techniczne, SIWZ, formularz ofertowy oraz Istotne Postanowienia Umowy) dostępne do pobrania poniżej w załączniku.