Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane polegających na wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej w obiektach Centralnej Ciepłowni i pomieszczeniach węzłów własnych ZEC w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Czytaj więcej...

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wykonanie robót budowlano – montażowych przy pracach remontowych na sieci ciepłowniczej w Wołominie, zgodnie z SIWZ oraz dokumentacjami technicznymi, kosztorysami, mapami i rysunkami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

Czytaj więcej...

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w Zapytaniu Ofertowym na dostawę armatury w roku 2017, została wybrana oferty firmy:

KELVIN Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 413
43-300 Bielsko-Biała

Czytaj więcej...

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż węzła ciepłowniczego kompaktowego do obiektu Centrum Handlowo – Usługowego przy ulicy Geodetów w Wołominie w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

GEBWELL Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 84
80-209 Chwaszczyno

Czytaj więcej...

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru oferty przedstawionymi w SIWZ na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w zakresie budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / zaświadczenia o zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie 1 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na Budowę sieci ciepłowniczej z przyłączami wraz z towarzyszącą kanalizacja teletechniczną do kompleksu budynków przy ul. Geodetów 4
w Wołominie
2. Zadanie 2 - Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Moniuszki 21
3. Zadanie 3 - Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi o średnicach
2 x Dn 25/125 - 100/225 do projektowanych budynków przy ul. Teligi w Wołominie.

została wybrana oferta firmy:

ALBICO – BIURO PROJEKTÓW
20-729 Lublin
ul. Kaszubska 5

Czytaj więcej...

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zabudowę dodatkowego odmulacza sieciowego w Centralnej Ciepłowni w Wołominie zgodnie z projektem w branży technologicznej na podstawie Dokumentacji Technicznej DT Nr: 1/04/2017, firmy MODERN-TERM, 18-400 Łomża, ul. Rycerska 2/93 w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Czytaj więcej...

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na dostawę 4 zestawów komputerowych zgodnych ze specyfikacją techniczną wyszczególnioną w Załączniku nr 1 w postaci złożonych komputerów lub samych podzespołów, została wybrana oferta firmy:

PREFER Sp. J.,
ul. Solec 30/15
00-403 Warszawa

Czytaj więcej...

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po ponownym przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w zapytaniu ofertowym na dostawę i kompleksową wymianę wentylatora promieniowego dwustrumieniowego typu WPWD-80/1,8 bez aparatu kierowniczego, z silnikiem 75 kW 985 obr/min., w ilości 1 kpl. kotła WR-25 Nr 2 strona prawa w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła została wybrana oferta firmy:

KONWEKTOR Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6
87-600 Lipno

Czytaj więcej...

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
fax (22) 787 55 84
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Pogotowie Ciepłownicze (całodobowe):
tel. (22) 787 94 18
kom. 600 853 590

Sprzedaż żużla:
tel. (22) 787 55 80 wew. 112